صفحه اصلی > شبکه‌های مخابرات مولکولی
.: شبکه‌های مخابرات مولکولی

عنوان کارگاه: شبکه‌های مخابرات مولکولی

 

تعداد ساعت کارگاه: 4 ساعت

 

ارائه دهنده مسئول: دکتر معصومه نصیری کناری (استاد دانشکده مهندسی برق، دانشگاه صنعتی شریف)

 

ارائه دهندگان همکار: دکتر مهتاب میرمحسنی (استادیار دانشکده مهندسی برق، دانشگاه صنعتی شریف)، دکتر امین امین زاده (دانشیار دانشکده مهندسی برق، دانشگاه صنعتی شریف)

 

چکیده کارگاه:

 

با پیشرفت‌های اخیر در طراحی و ساخت نانوماشین‌ها، نیاز به برقراری مخابره بین‌ آن‌ها نیز مورد توجه قرار گرفته است. امکان مخابره بین نانوماشین‌ها و ایجاد نانوشبکه‌ها می‌تواند قابلیت یک نانوماشین را افزایش داده و امکان عملیات به مراتب پیچیده‌تری را فراهم آورد. شبکه‌های نانوماشینی می‌توانند کاربردهای زیادی در حمل هوشمندانه دارو در بدن، آزمایشگاه چیپی، مهندسی بافت و شناسایی و از میان بردن سلول‌های سرطانی، تولید مواد هوشمند یا مانیتورینگ فعالیت‌های زیست‌محیطی و شبکه‌های بایوسنسوری داشته باشند. روش‌های متعددی برای مخابره بین نانوماشین‌ها مطرح شده است که از میان این روش‌ها مخابره مولکولی به‌دلیل پیچیدگی، حجم و مصرف انرژی کمتر و تطابق با بدن انسان بیشتر مورد توجه قرار گرفته است، مخابرات مولكولي را می‌توان یکی از پدیده‌های روبه‌رشد چند سال اخیر تحقیقات در حوزه مخابرات دانست که در آن برخلاف سیستم‌های رایج مخابراتی، از مولکول به عنوان حامل اطلاعات به جای امواج الکترومغناطیسی استفاده می‌شود.

در این کارگاه، ضمن معرفی شبکه‌های مخابراتی مولکولی و المان‌های مختلف آن، با تاکید بر مکانیزم انتشار آزاد مولکول، به چالش حافظه بالای انتشار همراه با مثبت بودن سیگنال ارسالی پرداخته و روش‌های متعدد مقابله با آن، با استفاده از کدینگ و مدولاسیون، طراحی مناسب فرستنده و گیرنده مورد توجه قرار می‌گیرد. از آنجائیکه سادگی فاکتور بسیار مهم طراحی این سیستم‌ها میباشد، الگوریتم‌ها و طراحی‌های ساده فرستنده و گیرنده ارائه شده و کارآیی روش‌های پیشنهادی، با مقایسه عملکرد آن‌ها با باندهای عملکرد طراحی‌های بهینه که دارای پیچیدگی بسیار بالا و غیر عملی هستند،نشان داده می‌شود. آنالیز تئوری اطلاعاتی این سیستم‌ها ارائه گردیده و چندین باند مفید ظرفیت بدست می‌آید. مسئله دسترسی چندگانه و مخابره با استفاده از رله برای افزایش برد مخابره مورد توجه قرار می‌گیرد و در انتها ضمن جمعبندی، تعدادی از محورهای مهم تحقیقاتی و مسائل باز مطرح می‌گردند.