صفحه اصلی > تاریخ های مهم
.: تاریخ های مهم

  • تاریخ برگزاری کنفرانس: 12 تا 14 اردیبهشت 1396
  • مهلت ارسال مقالات: 30 آبان 1395 14 آذر 1395  21 آذر 1395
  • اعلام نتایج داوری مقالات: 1 اسفند 1395
  • مهلت ارسال نسخه نهایی مقالات: 15 اسفند 1395
  • مهلت ثبت نام در کنفرانس: 15 اسفند 1395
  • تاریخ برگزاری کارگاه های آموزشی: 9 تا 11 اردیبهشت 1396
  • مهلت پیشنهاد کارگاه آموزشی:  30 آبان 1395 14 آذر 1395  21 آذر 1395 23 آذر 1395