صفحه اصلی > کمیته اجرائی
.: کمیته اجرائی

کمیته اجرائی

ردیف

نام و نام خانوادگی

سِمَت

1

دکتر علی خاکی صدیق

رئیس کنفرانس بیست و پنجم

2

دکتر محمد توکلی بینا

دبیر کنفرانس بیست و پنجم

3

دکتر مهدی احسانیان

معاون پژوهشی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

4

دکتر حمیدرضا تقی ­راد

رئیس دانشکده مهندسی برق دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

5

دکتر مسعود شفیعی

دبیر کمیته دائمی کنفرانس

6

دکتر ابراهیم فرجاه

دبیر کنفرانس بیست و چهارم

7

دکتر نصرت­ ا.. گرانپایه

دبیر کمیته علمی

8

دکتر ابراهیم ندیمی

دبیر کمیته مالی

9

دکتر بهاره اخباری

دبیر کمیته انتشارات

10

دکتر امیرمسعود سوداگر

دبیر کمیته روابط عمومی

11

دکتر لطف­ ا.. بیگی

دبیر کمیته روابط بین ­الملل

12

دکتر علیرضا فریدونیان

دبیر کمیته تدارکات و امور اجرائی

13

دکتر محمدعلی سبط

دبیر کمیته پشتیبانی و ارتباط با صنعت

14

دکتر علی خادم

دبیر کمیته کارگاه های آموزشی و میزگردها

15

دکتر سعید فرضی

دبیر کمیته انفورماتیک

16

دکتر نگین معنوی زاده

دبیر کميته پايگاه داده ها و مقالات

17

مهندس پرویز غیاث الدین

دبیر امور نمایشگاه ها

18

دکتر سیدحسین خواسته

دبیر کمیته دانشجویی

19

دکتر علی­ اصغر رضی کاظمی

دبیر کمیته تشریفات

20

دکتر امیرحسین نیکوفرد

امور دانشجویی

21

دکتر هدی رودکی لواسانی

امور مالتی مدیا

22

دکتر کمال محامدپور

رییس کمیته مخابرات

23

دکتر بهاره اخباری

دبیر کمیته مخابرات

24

دکتر حمید ابریشمی مقدم

رییس کمیته مهندسی پزشکی

25

دکتر علی خادم

دبیر کمیته مهندسی پزشکی

26

دکتر محمد تشنه لب

رییس کمیته کامپیوتر

27

دکتر امین نیک انجام

دبیر کمیته کامپیوتر

28

دکتر فرامرز حسین بابایی

رییس کمیته الکترونیک

29

دکتر نگین معنوی زاده

دبیر کمیته الکترونیک

30

دکتر محمد اردبیلی

رییس کمیته قدرت

31

دکتر علی رضی کاظمی

دبیر کمیته قدرت

32

دکتر حمید خالوزاده

رییس کمیته کنترل