صفحه اصلی > کمیته دائمی
.: کمیته دائمی

کمیته دائمی

ردیف

دانشگاه / مرکز تحقیقات

نام و نام خانوادگی نماینده

1

صنعتي اميرکبير

دکتر مسعود شفیعی (دبیر کمیته دائمی کنفرانس)

2

صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي

دکتر نصرت ا... گرانپايه

3

تهران

دکتر محمود کمره اي

4

علم و صنعت ايران

دکتر احمد غلامي

5

تربيت مدرس

دکتر محمودرضا حقي فام

6

صنعتي شريف

دکتر مسعود بابايي زاده

7

شهيد بهشتي

دکتر علی جلالي

8

فردوسي مشهد

دکتر محمد حسين جاويدي

9

صنعتي اصفهان

دکتر سيد محمود مدرس هاشمي

10

شيراز

دکتر رحيم غيور

11

تبريز

دکتر سيد حسين حسيني

12

زنجان

دکتر شهرام محمدي

13

يزد

دکتر حميدرضا ابوطالبي

14

شاهد

دکتر جلال نظر زاده

15

صنعتي اميرکبير

دکتر کریم فائز

16

شهید بهشتی، پردیس فنی و مهندسی شهید عباسپور

دکتر عليرضا يزدي زاده

17

صنعتي شيراز

دكتر محمدرضا صالحي

18

مرکز تحقيقات مخابرات ايران

دکتر احمد خادم زاده