صفحه اصلی > کمیته سیاست گذاری
.: کمیته سیاست گذاری


کمیته سیاست گذاری ارتباط با صنعت


ردیف

نام و نام خانوادگی

دانشگاه / شرکت

1

دکتر مسعود علی اکبر گلکار

استاد دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی 

2

دکتر حسین عسکریان ابیانه

 استاد دانشگاه صنعتی امیرکبیر

3

دکتر محمودرضا حقی فام

استاد دانشگاه تربیت مدرس و معاونت توزیع

4

مهندس همایون حائری

مدیرعامل شرکت مدیریت شبکه برق ایران

 5 دکتر گئورگ قره پتیان  استاد دانشگاه امیرکبیر و معاونت پژوهشی پژوهشگاه نیرو
 6  دکتر سیدمحمدتقی بطحایی

استاد دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی